यस कार्यालयबाट आ.व ७६/७७ मा हुने खरीद कार्यमा सहभागी हुन सुचीकृत हुने सूचना